בית הספר בית-חינוך  עירוני ג' – בית ספר שש-שנתי
טל': 5617711- 02    •    פקס: 5630163- 02    •    beithinuch100@gmail.com

בית הספר בית-חינוך  עירוני ג' – בית ספר שש-שנתי
טל': 5617711- 02    •    פקס: 5630163- 02    •    beithinuch100@gmail.com